Mindfulness lisää tunneälyä ja myönteisiä tunteita

Mindfulness vaikuttaa

Tietoisen läsnäolon harjoittamisen höytyjä on dokumentoitu jo laajasti myös tieteellisin tutkimuksin. Mindulness-taitojen harjoittaminen mm.:

(1) Vähentää stressiä ja nopeuttaa rasituksesta palautumista
(2) Lisää keskittymiskykyäsi ja kykyäsi palautua häiriöistä
(3) Parantaa fyysistä terveyttäsi ja lisää vastustuskykyäsi
(4) Lisää aivojesi suorituskykyä sekä kykyäsi säännellä tunteitasi ja ajatuksiasi
(5) Lisää positiivisia tunteita, hyvinvointia ja elämäniloa
(6) Parantaa vuorovaikutustaitojasi ja ihmissuhteittesi laatua
(7) Lisää avoimuuttasi, tilanneherkkyyttäsi ja luovuuttasi
(8) Auttaa sinua työssä saamaan aikaan parempia tuloksia rennommin

Olisitko kiinnostunut, jos voisit saada näitä hyötyjä käyttöösi – ilman kiellettyjä piristeitä tai haitallisia sivuvaikutuksia? Lue lisää tietoisen läsnäolon harjoittamisesta.

Katsotaanpa näitä hyötyjä vielä hieman tarkemmin työelämän näkökulmasta.

Mindfulness auttaa onnistumaan työssä

Tietoisen läsnäolon harjoittamisen tärkeimmät työhön liittyvät vaikutukset voidaan tutkimusten pohjalta kiteyttää viiteen pääteemaan. Yksityiskohtaisemman kuvauksen sekä tutkimusviitteet löydät Mindfulness työssä -kirjan toisesta luvusta.

1. Keskittymiskyvyn paraneminen ja tiedon käsittelyn tehostuminen

 • Jo muutamien viikkojen tietoisen läsnäolon harjoittamisen on voitu todeta lisäävän keskittymiskykyä ja vahvistavan aivoissa huomion suuntaamiseen liittyviä alueita.
 • Tutkimusten mukaan myös mielen vaeltelu tehtävän aikana vähenee ja työmuistin kapasiteetti kasvaa, jolloin tiedon käsittelyyn liittyvä suorituskyky paranee.
 • Harjoittelun on voitu havaita myös lisäävän aivojen harmaata ainetta alueilla, jotka liittyvät oppimiseen ja muistitoimintoihin.
 • Tutkimusten mukaan  mindfulness-harjoittelu lisää havaitsemiseen, ajatteluun, muistiin ja tiedonkäsittelyyn liittyvää suorituskykyä. Kaiken tämän seurauksena ajattelemme selkeämmin ja näemme olennaisen kirkkaammin kuin yleensä.

2. Luova ongelmanratkaisu ja mielen joustavuus

 • Tutkimusten mukaan läsnäoloon harjoitettu mieli on joustavampi, avoimempi ja luovempi. Luovuusharjoituksessa, jossa piti tuottaa vaihtoehtoisia käyttötarkoituksia esineille, mindfulness-meditaation harjoittajat tuottivat enemmän vaihtoehtoja ja ilmensivät enemmän joustavuutta ja omaperäisyyttä.
 • Lisääntynyt ajattelun joustavuus ja luovuus näkyvät myös parantuneena ongelmanratkaisukykynä. Kuuden viikon harjoittelu lisäsi joustavuutta ongelmanratkaisussa ja vähensi aiemman kokemuksen rajoittavaa vaikutusta ratkaisuihin.  Tämä johtaa tutkimusten mukaan myös parempiin päätöksiin.

3. Tunneäly, vuorovaikutus ja yhdessä onnistuminen

 • Tietoisen läsnäolon taitojen harjoittaminen lisää tutkimusten mukaan myös tunnetaitojamme. Sen on voitu todeta lisäävän tietoisuutta tunteista, kykyä säännellä tunteita sekä käsitellä niitä rakentavalla tavalla. Tietoisen läsnäolon harjoittamisen on myös todettu lisäävän kykyä tunnistaa toisen tunteita ja  asettua toisen henkilön asemaan. Nämä kaikki taidot ovat tärkeitä tunneälyn osatekijöitä.
 • Mindfulness-taitojen on havaittu myös lisäävän tunteiden käsittelyn joustavuutta. Tämä näkyy niin nopeampana palautumisena kielteisistä tunnetiloista kuin vähäisempänä taipumuksena pitkittyneeseen vaikeuksien märehtimiseen.

4. Stressinsääntely ja työhyvinvointi

 • Tutkimukset ovat dokumentoineet laajasti mindfulness-harjoittelun vaikutuksia psyykkiseen ja fyysiseen terveyteen. Erityisesti stressi peräisten oireiden kuten unihäiriöiden, kohonneen verenpaineen ja stressihormonien tason kohdalla vaikutukset ovat merkittäviä. Jo 20 minuutin harjoittelu viiden päivän ajan alentaa keskeisen stressihormonin kortisolin tasoa veressä.
 • Stressin käsittelyn osalta mindfulness-ohjelmaan osallistuneet käyttivät enemmän myönteisiä ja vähemmän kielteisiä keinoja stressin käsittelyyn.
 • Myös sairauspäivien määrä vähenee. Esimerkiksi Transport for Londonin työntekijöillä tehdyssä tutkimuksessa todettiin mindfulness-ohjelmaan osallistuneiden stressistä ja masennuksesta johtuvien sairauspäivien määrän laskeneen 71 prosentilla. Samalla heidän kaikkien sairauspäiviensä määrä puolittui.
 • Yhä useampi tutkimus on dokumentoinut myös merkittävän positiivisen vaikutuksen hyvinvointiin työssä laajemminkin. Muun muassa uupumusriskin on voitu todeta vähentyneen ja empatiakyvyn lisääntyneen.

5. Vaikutus organisaation menestykseen

 • Työelämän mindfulness-ohjelmien määrän kasvaessa on viime vuosina lisäksi jul- kaistu kasvava määrä tutkimuksia siitä, kuinka tietoisen läsnäolon taidot vaikuttavat mitattavalla tavalla tärkeisiin organisaation toiminnan mittareihin.
 • Tietoisen läsnäolon harjoittamisen on voitu myös tästä näkökulmasta todeta vaikuttavan työntekijöiden suorituskykyyn. Sen on myös voitu havaita lisäävän tyytyväisyyttä työhön sekä vähentävän aikomusta siirtyä toiseen organisaatioon.
 • Tietoisen läsnäolon on todettu myös lisäävän työhön sitoutumista lisäämällä positiivisia tunteita sekä psyykkistä toimintakykyä.
Ota yhteyttä!

Vastaamme viestiisi mahdollisimman pian!